Félagsþjónusta

Á velferðarsviði er veitt félagsleg aðstoð af ýmsum toga. Þjónustan stendur íbúum Akureyrar til boða og einnig hafa nágrannasveitarfélögin Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur og Svalbarðsstrandarhreppur gert samning við Akureyrarbæ um ráðgjafarþjónustu. Sjá meira um þá þjónustu sem er í boði í felligluggum neðst á síðunni.

Markmið með félagslegri aðstoð er að koma einstaklingum og fjölskyldum til aðstoðar í tímabundnum erfiðleikum.  Markmið aðstoðarinnar til lengri tíma er alltaf að viðkomandi verði sjálfbjarga og leiðir að því markmiði eru m.a. að veita félagslega ráðgjöf og ýmis félagsleg úrræði. 

Þegar um fatlað fólk og fjölskyldur fatlaðra barna er að ræða  er aðstoð oft til lengri tíma og markmið með þeirri þjónustu er að fatlaðir njóti sömu tækifæra og lífsgæða og aðrir.

Velferðarsvið s. 460-1400 netfang:  velferdarsvid@akureyri.is

 

Félagsleg ráðgjöf

Þjónustan er í formi almennrar og sérhæfðrar ráðgjafar. Unnið er eftir lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðs fólks. Markmið félagslegrar ráðgjafar er tvíþætt. Annars vegar að veita upplýsingar um félagsleg réttindamál og hins vegar að veita stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda.

Ráðgjöfin sem stendur til boða er:

  • Félagsleg ráðgjöf s.s. vegna uppeldis- og samskiptavanda, skilnaðar, forsjár- og umgengnismála.
  • Ráðgjöf vegna fjármála
  • Ráðgjöf vegna húsnæðismála og/eða þjónustu í búsetu
  • Ráðgjöf er tengist atvinnu og endurhæfingu
  • Sérhæfð ráðgjöf /þjónusta vegna fatlaðra barna

Nánari upplýsingar hjá velferðarsviði s.460-1420.

Fjárhagsaðstoð

Fjárhagsaðstoð er veitt á velferðarsviði samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga en samkvæmt þeim er hverjum og einum skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Í lögunum er einnig kveðið á um að sveitarfélag skuli veita íbúum sínum þjónustu og aðstoð sem er til þess fallin að bæta úr vanda eða koma í veg fyrir að fólk lendi í þeirri aðstöðu að geta ekki séð fyrir sér og sínum.

Velferðarráð Akureyrar hefur sett sérstakar reglur um fjárhagsaðstoð sem starfsmenn velferðarsviðs vinna eftir. Ráðgjafar sviðsins taka við fjárhagsumsóknum. Í umsókn þurfa m.a. að koma fram upplýsingar um fjölskyldugerð, atvinnu, húsnæði, tekjur, skuldir og eignir. Fjárhagsaðstoð er skattskyld.

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að fólk þurfi fjárhagsaðstoð, svo sem lág laun, atvinnuleysi eða veikindi. Fjárhagsaðstoð til einstaklings getur verið allt að kr. 219.244 á mánuði og kr. 350.791 á mánuði til hjóna eða fólks í sambúð. Aðstoðin er óháð barnafjölda, þar sem reiknað er með að barnabætur, meðlög og barnalífeyrir mæti kostnaði vegna barna. Vaxtabætur og húsaleigubætur mæta mismunandi kostnaði vegna húsnæðis. Heimilt er að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð vegna sérstakra aðstæðna, sbr. IV. kafla í reglum um fjárhagsaðstoð.

Ráðgjöf vegna fjármála er veitt þar sem þörf er fyrir hana og alltaf í tengslum við fjárhagslega aðstoð.

Tekjur

Allar tekjur hvort heldur þær eru styrkir, lífeyrir, atvinnuleysisbætur eða launatekjur eru reiknaðar sem tekjur. Undanskyldar eru umönnunarbætur sem foreldrar fatlaðra barna fá. Þegar um launatekjur er að ræða er horft á heildartekjur.

Nauðsynlegar upplýsingar

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal fylgja staðfest skattframtal sl. árs, staðgreiðsluyfirlit skatta frá yfirstandandi ári ásamt yfirliti yfir allar tekjur og aðrar greiðslur til umsækjanda og maka hans þann mánuð sem umsóknin er lögð fram og mánuðinn á undan, þar með taldar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, lífeyrissjóðum, Atvinnuleysistryggingarsjóði, sjúkrasjóðum stéttarfélaga eða öðrum aðilum. Til að hægt sé að gera sér fyllilega grein fyrir fjárhagslegri stöðu umsækjanda er nauðsynlegt að fyrir liggi upplýsingar um skuldir og föst útgjöld viðkomandi á mánuði (greiðsluþjónusta). Hægt er að senda rafræn skjöl á netfang sviðsins: velferðarsvid@akureyri.is

Nú er einnig hægt að sækja um fjárhagsaðstoð rafrænt í gegnum Þjónustugátt Akureyrarbæjar. Athugið að allar upplýsingar um skattframtal og tekjur sem taldar eru upp hér á undan þurfa að fylgja með umsóknum hvort sem sótt er um í gegnum Þjónustugátt eða hjá félagsráðgjafa. 

 Nánari upplýsingar hjá velferðarsviði s.460-1400.

 

Heimsending á mat

Einstaklingar sem ekki geta annast matseld sjálfir eiga kost á að fá heimsendan mat. Boðið er upp á mat í hádeginu alla daga vikunnar og er honum ekið til notenda frá Matsmiðjunni. Umsóknir um heimsendan mat skulu berast á umsóknareyðublöðum um heimaþjónustu sem má finna hér. Ef ekki er sótt um rafrænt á þjónustugáttinni skal skila umsókninni beint til velferðarsviðs og þar er einnig hægt að nálgast eyðublaðið í pappírsformi.

Skrifstofa velferðarsviðs er opin alla virka daga kl. 9:00-15:00 og síminn er 460-1400.
Netfang: velferdarsvid@akureyri.is

Ráðgjöf iðjuþjálfa

Iðjuþjálfi veitir þeim bæjarbúum sem þess þurfa, ráðgjöf inn á heimili.

Starfið felur í sér víðtæka ráðgjöf við einstaklinga með fötlun af margvíslegum toga svo og aldraða með ýmis konar iðjuvanda. Iðjuþjálfi á velferðarsviði vinnur í teymi sem metur þörf á heimaþjónustu, félagslegri liðveislu, ferliþjónustu og heimahjúkrun og tekur þátt í mati á þjónustuþörf.

Umsóknir:  Sótt er um ráðgjöf með því að fylla út umsókn um félagslega heimaþjónustu sem má finna hér.
Ef ekki er sótt um í gegnum þjónustugáttina þarf að skila umsókninni inn til móttöku velferðarsviðs eða á netfangið velferdarsvid
@akureyri.is

Beiðnir um ráðgjöf eru teknar fyrir á fundi matshóp velferðarsviðs, einu sinni í viku.

Síðast uppfært 11. janúar 2023