Íbúðarhúsnæði - lausar lóðir

Hér eru upplýsingar um lausar íbúðarhúsalóðir. Sótt er um lóðir í gegnum þjónustugátt Akureyrarbæjar. Hægt er að skoða allar lausar lóðir á kortavef bæjarins. 

Holtahverfi

Í nýju deiliskipulagi fyrir Holtahverfi er gert ráð fyrir rúmlega 30 íbúðarhúsalóðum fyrir fjölbýlis-, rað- par- og einbýlishús. Í heild er miðað við að byggðar verði um 300 nýjar íbúðir á svæðinu, flestar þeirra á svæði milli Krossanesbrautar og smábatahafnar við Sandgerðisbót og náttúrulegrar strandlínu norðan hennar.

Helstu einkenni svæðisins eru miklar sjávarklappir með frábæru útsýni í allar áttir. Ekki verður byggt á klöppunum sjálfum heldur verður byggðin á grastúnum milli þeirra þannig að klappirnar koma til með að nýtast sem útivistarsvæði fyrir íbúa á svæðinu og aðra sem heimsækja svæðið.

Sú nýjung verður í þessu hverfi að flestar götur eru svokallaðar vistgötur þar sem áhersla er á að skapa vistlegt umhverfi fyrir gangandi og hjólandi með því að koma fyrir gróðurbeðum og trjám í götunum. 

Skoða Holtahverfi nánar  

Til að byrja með voru 22 lóðir auglýstar lausar til umsóknar og má sjá upplýsingar um lóðirnar hér.

Mikill áhugi var á lóðunum og var þeim öllum úthlutað nema tveimur parhúsalóðum sem eru nú í 2. auglýsingu. Sjá nánar hér.

Hér má nálgast deiliskipulag svæðisins:

Skipulagsuppdráttur

Greinargerð

Hér má sjá fyrirhugað útlit gatna á svæðinu:

Álfaholt

Hulduholt

Þursaholt

Á kortavef Akureyrarbæjar er hægt að skoða nánar lausar lóðir í Holtahverfi og öðrum hverfum bæjarins. 

 

Aðrar íbúðarhúsalóðir en í Holtahverfinu:

Einbýlishúsalóðir

Hagahverfi 

Matthíasarhagi 1

Matthíasarhagi 3

Matthíasarhagi 8

Matthíasarhagi 10

Matthíasarhagi 12

Sjá deiliskipulag fyrir Hagahverfi

Hrísey

Austurvegur 15, 17, 19 og 21

Búðartangi 6 og 10

sjá deiliskipulag og skilmála fyrir Hrísey

Í Hrísey er veittur 75% afsláttur á gatnagerðargjöldum til ársloka 2021.

Skoða í kortasjá 

Fjölbýlishúsalóðir

Engar lausar lóðir

Frístundahús

Hrísey

Eyjabyggð 2, 3, 5, 8 og 11 

Austurvegur 52, 53, 55 og 57

sjá deiliskipulag og skilmála fyrir Hrísey

Í Hrísey er veittur 75% afsláttur á gatnagerðargjöldum til ársloka 2021.

Gagnlegar upplýsingar

Gjaldskrár

Almennir byggingarskilmálar 

Reglur um lóðaveitingar

Í stuttu máli:

 • Nýjar lóðir eru auglýstar sérstaklega (1. auglýsing) með 2ja vikna umsóknarfresti og fer úthlutunin fram skv. vinnureglum.
 • Ef lóð er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða úthlutun hefur gengið til baka af einhverri ástæðu, er hún auglýst á heimasíðu og í þjónustuveri bæjarins (2. auglýsing) með tveggja vikna umsóknarfresti.
 • Lóðir sem ekki ganga út eftir 2. auglýsingu eru ekki auglýstar oftar sérstaklega og er skipulagsráði þá heimilt að taka til afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.

 

Reglur um úthlutun lóða samþykktar í bæjarstjórn 23. janúar 2018.

1. gr. Umboð til úthlutunar á byggingarlóðum
Skipulagsráði er falið það verkefni í umboði bæjarstjórnar að úthluta byggingarlóðum samkvæmt
neðangreindum reglum.

2. gr. Úthlutunaraðferðir

2.1 Auglýsing byggingarlóða

2.1.1 Almennt
Auglýsa skal allar lóðir áður en þeim er úthlutað í fyrsta skipti nema kveðið sé á um annað í reglum þessum. Ef lóðum er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða þær falla aftur til bæjarins eftir úthlutun, skulu lóðirnar auglýstar á ný í 2. auglýsingu.

2.1.2. Auglýsingaferli
Við fyrstu auglýsingu skulu lóðir auglýstar í staðarblaði, á heimasíðu Akureyrarbæjar, í afgreiðslu skipulagssviðs og í þjónustuanddyri ráðhúss. Við aðra auglýsingu skulu lóðir auglýstar á heimasíðu Akureyrarbæjar og í afgreiðslu skipulagssviðs.

Ef lóð gengur ekki út eftir fyrstu eða aðra auglýsingu eru þær auglýstar á heimasíðu Akureyrarbæjar og í afgreiðslu skipulagssviðs. Gildir þá reglan fyrstur kemur fyrstur fær.

2.2.2 Efni auglýsinga
Í auglýsingu um úthlutun lóða skal m.a. eftirfarandi koma fram:

 • Úthlutunaraðferð og skyldur umsækjanda
 • Upplýsingar um hvort staðfestingu á greiðslugetu umsækjanda/bjóðanda er óskað ef umsækjandi er einstaklingur og tilgreina skal lágmarksupphæð til grundvallar greiðslumats.
 • Upplýsingar um hvort óskað er eftir yfirlýsingu viðskiptabanka um greiðslugetu fyrirtækja.

2.3 Umsóknarfrestur

2.3.1 Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur skal vera minnst 2 vikur frá auglýsingu lóðar, hvort sem um 1. eða 2. auglýsingu er að ræða.

2.3.3 Auglýstur umsóknarfrestur liðinn eftir 2. auglýsingu
Nú hefur engin gild umsókn borist innan auglýsts umsóknarfrests og er skipulagsráði þá heimilt að taka til
afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.

2.4 Úthlutunaraðferðir

Lóðum er úthlutað með þrennum hætti nema sérstaklega sé kveðið á um annað:

 • með úthlutun skipulagsráðs, þegar ein umsókn berst eða útdrætti þar sem dregið er úr umsóknum þegar fleiri en ein umsókn berst um lóð.
 • með hugmyndasamkeppni þar sem forsendur samkeppni eru kynntar eftir settum reglum og lóð/lóðum er úthlutað til þess aðila er leggur fram besta tillögu að mati skipulagsráðs.
 • með útboði þar sem hæstbjóðandi í byggingarrétt fær úthlutað lóð/lóðum.

Útfærsla þessi er annars vegar almennar kröfur (3. gr.) sem gerðar eru til úthlutunar allra lóða og hins vegar sértækar kröfur (4. gr.) sem tilgreina aðferð við úthlutun tiltekinnar tegundar byggingarlóða.

Skipulagsráð skal, eftir því sem við á, taka ákvörðun um úthlutunaraðferð, útboðsskilmála og upphæð fyrir greiðslumat áður en byggingarlóð er auglýst. Lóð skal þó aldrei boðin út án samþykkis bæjarráðs.

Skipulagsráði er í sérstökum undantekningartilvikum heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóð/lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Endanleg úthlutun getur þó ekki farið fram fyrr en að loknum skipulagsbreytingum, sé þeirra þörf. .

2.5 Upphæð fyrir greiðslumat
Upphæð fyrir greiðslumat skal miðast við fjárfestingu á húsnæði að þeirri stærð sem skipulagsskilmálar segja til um.

2.6 Umsóknir hjóna/sambýlisfólks
Við úthlutun lóða er litið á hjón/sambýlisfólk sem einn og sama umsækjandann/aðilann.

3. gr. Almennar úthlutunarreglur

Í öllum tilfellum er um að ræða framsal sveitarfélags á byggingarrétti, ekki sölu á lóðunum sjálfum og verður því gerður lóðarleigusamningur um lóðirnar eftir almennum reglum þar um.

3.1 Útdráttur

3.1.1 Framkvæmd

Útdráttur fer fram á fundi skipulagsráðs.

Við útdrátt skal dregið úr þeim umsóknum sem berast og uppfylla skilyrði gildrar umsóknar, sjá 3.1.3.

3.1.2 Umsókn og fylgigögn
Á umsókn skal koma fram:

 • Kennitala umsækjenda. Litið er á hjón/sambýlisfólk sem einn og sama umsækjandann/aðilann.
 • Auðkenni þeirrar lóðar er sótt er um.
 • Upplýsingar um byggingaráform og samræmi þeirra við skipulagsskilmála.
 • Áætlaður byggingartími.

Umsókn skal fylgja:

 • Niðurstaða greiðslumats skv. auglýsingu sé þess óskað.
 • Yfirlýsing viðskiptabanka um greiðslugetu fyrirtækja sé þess óskað.

3.1.3 Hæfi umsækjanda
Umsækjandi er hæfur uppfylli hann eða umsókn hans eftirfarandi, nema annað sé sérstaklega tekið fram:

 • Allar umbeðnar upplýsingar eru fylltar út á þar til gerðu eyðublaði
 • Umsókn er skilað innan auglýsts umsóknarfrests
 • Umsækjandi er fjárráða
 • Umsækjandi uppfylli fjárhagslegt hæfi. Með fjárhagslegu hæfi er átt við: 1. Umsækjandi er í skilum með opinber gjöld, þ.m.t. gjöld til bæjarins. 2. Umsækjandi er í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld, ef umsækjandi er í rekstri/lögaðili. 3. Eiginfjárstaða umsækjanda er jákvæð.

Til staðfestingar á fjárhagsstöðu, skal skila inn eftirtöldum gögnum, ef við á:
1. Staðfestingu viðkomandi innheimtuaðila á því, að umsækjandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, þ.e. skatta (þ.m.t. VSK), útsvar eða fasteignagjöld eða að vanskil hans nemi lægri fjárhæð en kr. (75.000 rvk).
2. Yfirlýsingu viðkomandi lífeyrissjóða um að umsækjandi hafi staðið í skilum með afdregin lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna.
3. Greiðslumat banka eða annarrar fjármálastofnunar sem sýnir fjárhagsstöðu viðkomandi eða yfirlýsingu banka eða annarrar fjármálastofnunar sem ber með sér jákvæða eiginfjárstöðu umsækjanda.

Eftirfarandi útilokar umsækjanda frá úthlutun lóða:
1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.
2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.
3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi eða sakfellt með endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum.
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi eða gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega getu sína eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 4. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda.

3.1.4 Greiðsla gjalda
Gjöld tengd lóðarveitingu skulu greidd samkvæmt gjaldskrám bæjarins. Skipulagsráði er heimilt að krefjast staðgreiðslu á gjöldum við útdrátt, hafi sú krafa komið fram í auglýsingu um úthlutun lóðar. Greiði lóðarhafi ekki álögð gjöld á tilskyldum tíma fellur lóðin aftur til bæjarins og er auglýst að nýju.

Ekki er skylt að tilkynna lóðarhafa úthlutaðrar lóðar sérstaklega um það ef lóðin fellur aftur til bæjarins af ofangreindri ástæðu enda kemur það fram í svarbréfi til umsækjanda við úthlutun lóðarinnar.

3.2 Útboð

3.2.1 Framkvæmd 
Útboðsskilmálar fyrir lóðir skulu útfærðir hverju sinni sem útboð fer fram þar sem nánar er kveðið á um útboðsreglur. Tilgreina skal frest til greiðslu kaupverðs byggingarréttar frá samþykkt kauptilboðs. Lágmarksboð í byggingarrétt á lóðum skal tilgreint í útboðsskilmálum og ákveðið í samræmi við gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni og annan tengdan kostnað s.s. uppkaup á landi og/eða eignum.

3.2.2 Tilboð
Heimilt er að skila inn fleiri en einu tilboði við hvert útboð, en þó aðeins einu í hverja lóð. Hver einstaklingur getur aðeins fengið byggingarrétt á einni lóð úthlutað. Gerður er fyrirvari um samþykki útbjóðanda á tilboðum.

3.2.3 Hæfni bjóðanda
Úthluta skal byggingarrétti til hæstbjóðanda, að því gefnu að hann uppfylli öll skilyrði útboðsskilmála. Hæstbjóðandi þarf að vera reiðubúinn að skila inn upplýsingum um fjárhagslega stöðu sína. Að öðrum kosti verður tilboði hafnað. Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum ef bjóðandi er í vanskilum við bæjarsjóð, stofnanir hans eða fyrirtæki eða ef Akureyrarbær metur hann af öðrum ástæðum ekki hæfan.

3.2.4 Greiðsla gjalda
Bjóðandi skal ganga frá greiðslu kaupverðs byggingarréttar innan þess frests sem tilgreindur er í útboðsskilmálum. Byggingarleyfisgjald og önnur gjöld er varða tiltekna lóð og mannvirki á henni greiðast með venjubundnum hætti við samþykkt byggingaráforma eftir þeim gjaldskrám sem gilda hverju sinni.

3.3 Hugmyndasamkeppni
Ef auglýst er eftir hugmyndum fyrir ákveðin skipulagssvæði skal setja sérstakar úthlutunarreglur þar um, sjá 2.4.

4. gr. Sértækar úthlutunarreglur

4.1 Einbýlis-, par- og tvíbýlishúsalóðir

4.1.1 Val á úthlutunaraðferð
Alla jafna skal útdrætti beitt við úthlutun einbýlis-, par- og tvíbýlislóða. Sé útboðsaðferð beitt gilda almennar reglur um útboð lóða (sjá kafla 3.2).

4.1.2 Forgangsröðun umsækjenda
Einstaklingar skulu njóta forgangs við úthlutun, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Einstaklingar sem sótt hafa um einbýlishúsalóð á undangengnum tveimur árum, en ekki fengið úthlutað, skulu njóta forgangs við fyrsta útdrátt. Einstaklingar sem fengið hafa úthlutað lóð í þessum flokki innan síðustu fimm ára fyrir viðkomandi úthlutun, teljast ekki gjaldgengir í fyrstu umferð útdráttar nema þeir séu einu umsækjendurnir.

Hver einstaklingur getur aðeins fengið byggingarrétt á einni lóð úthlutað hverju sinni.

4.1.3 Sérstök ákvæði við úthlutun einbýlis-, par- og tvíbýlishúsalóða, án auglýsingar
Skipulagsráði er heimilt að úthluta lóð/lóðum til einstaklinga án útboðs eða útdráttar vegna sérstakra félagslegra aðstæðna eða fötlunar. Rökstuðningur skal ávallt fylgja ákvörðun um slíka úthlutun.

4.2 Rað- og fjölbýlishúsalóðir

4.2.1 Val á úthlutunaraðferð
Skipulagsráð ákvarðar þá úthlutunaraðferð sem talin er best hverju sinni.

4.2.2 Forgangsröðun umsækjenda
Skipulagsráði er heimilt að taka til afgreiðslu umsóknir og byggja afstöðu sína á eftirfarandi:

 • Almennt skulu umsóknir sem miða að uppbyggingu íbúða á grundvelli stofnframlaga ganga fyrir við fyrstu auglýsingu nema annað sé sérstaklega tekið fram. Sjá nánar reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlag sem samþykktar voru 24. nóvember 2016.
 • Markmiðum skipulagsráðs með nýtingu svæðis/lóða, svo sem með skilgreiningu þeirra fyrir fasteignafélög sem rekin eru án ágóða.
 • Fjölda umsókna sem þegar hafa borist og möguleika til að bregðast við þeim.
 • Jafnvægi úthlutunar milli einstakra aðila.
 • Verkefnastöðu umsækjanda og mögulegri samlegð með öðrum verkefnum/umsóknum.
 • Byggingaráformum, áætluðum byggingartíma og tengsl við gildandi skipulagsskilmála.

Verði ekki skorið úr um forgang, skal hér grípa til útdráttar milli jafngildra umsókna.

4.3 Aðrar lóðir
Umsækjendur skulu tilgreina með glöggum hætti byggingaráform sín og framkvæmdahraða. Skipulagsráði ber að leggja mat á þörf umsækjanda fyrir lóð/lóðir. Ef ekki er hægt að skera úr um augljósan forgang út frá þörf umsækjenda eða markmiðum skipulagsráðs skal fara eftir öðrum reglum tilgreindum hér, s.s. útdrætti, útboði eða samkeppni.

5. gr. Framkvæmdafrestur

5.1 Almennur framkvæmdafrestur
Í almennum byggingaskilmálum koma fram framkvæmda- og teiknifrestir. Við lok framkvæmdarfrests skal fyrsta áfangaúttekt hafa farið fram.

5.2 Lengdur framkvæmdafrestur
Nú telur lóðarhafi þörf á framlengingu framkvæmdarfrests og skal hann þá leggja fram rökstudda beiðni þess efnis í síðasta lagi einum mánuði fyrir lok tilkynnts framkvæmdarfrests.

6. gr. Ráðstöfun lóða

6.1 Skilyrði fyrir lóðarleigusamningi

Lóðarleigusamningur er gerður milli Akureyrarbæjar og umsækjanda að því gefnu að:

 • Öll gjöld hafi verið greidd að fullu eða um þau samið við bæjarsjóð.
 • Lokið hafi verið við að steypa sökkla viðkomandi húss.
 • Drög að eignaskiptasamningi liggi fyrir ef um fjöleignarhús er að ræða.

Lóðarhafi ber kostnað af þinglýsingu lóðarleigusamnings.

6.2 Framsal lóðarleigusamnings
Framsal byggingarréttar til þriðja aðila er ekki heimilt fyrr en lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út.

Samþykkt í skipulagsráði 13. desember 2017
Samþykkt í bæjarstjórn 23. janúar 2018

Síðast uppfært 04. nóvember 2021