Lausar lóðir

Mynd af AkureyriErtu að leita að byggingarlóð fyrir íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði? Akureyrarbær er sveitarfélag í stöðugum vexti og hér eru mikil tækifæri.

Nú eru lausar til úthlutunar lóðir á spennandi uppbyggingarsvæðum og í rótgrónum hverfum.

Á kortavef er hægt að skoða allar lausar lóðir, skipulag, teikningar, staðsetningu lagna og fleira. Sótt er um í gegnum þjónustugátt Akureyrarbæjar.

 

Ath. Samþykkt hefur verið að veita 75% afslátt af gatnagerðargjöldum í Hrísey til ársloka 2024.

 

Lóðir í 1. auglýsingu 

 

Lóðir í 2. auglýsingu

 

 


Hér eru allar upplýsingar um lausar lóðir fyrir:

Íbúðarhúsnæði 

Atvinnuhúsnæði

Miðsvæði 

Ýmsar upplýsingar 

Við lóðarúthlutun er lagt á staðfestingargjald og gatnagerðargjald skv. gjaldskrá bæjarins hverju sinni.

 • Staðfestingargjaldið er lagt á með 15 daga gjaldfresti, sjá gjaldskrá.
 • Gatnagerðargjaldið er lagt á með 30 daga gjaldfresti, sjá gjaldskrá. Gatnagerðargjald - stofn gatnagerðargjalds er það byggingarmagn sem heimilað er á lóðinni skv. skipulagi. Sem dæmi ef heimilað er að byggja 250 fermetra hús á lóð þá þarf umsækjandi að greiða fyrir það byggingarmagn þrátt fyrir að hann hafi hugsað sér að byggja minna hús.

Frá úthlutun fær umsækjandi 9 mánuði til að hefja framkvæmdir og þar af 8 mánuði til að leggja inn teikningar. Sjá alm. byggingarskilmála.

Ef lóð er auglýst með fyrirvara um byggingarhæfi þýðir það að lóðin er ekki tilbúin til að hefja á henni framkvæmdir. Þá er við úthlutun lagður á helmingur gatnagerðar- gjalda og síðari hlutinn þegar lóðin verður byggingarhæf og frá þeim tíma byrjar teikni- og framkvæmdafrestur að telja.

 • Byggingargjald er lagt á í tengslum við samþykkt á teikningum/byggingaráformum, sjá gjaldskrá.
 • Bílastæðagjald er lagt á í tengslum við samþykkt á byggingaráformum, ef ekki er hægt að koma tilskyldum fjölda bílastæða innan lóðarinnar, sjá gjaldskrá.
 • Útmæling fyrir húsi er lagt á í tengslum við samþykkt á teikningum/byggingaráformum, sjá gjaldskrá.
 • Lóðarsamningur nýrrar lóðar er gerður þegar öll gjöld hafa verið greidd að fullu eða um þau samið við bæjarsjóð og byggingaráform hafi verið samþykkt sjá gjaldskrá.
 • Ef um fjöleignarhús er að ræða þarf jafnframt að gera eignaskiptayfirlýsingu fyrir húsið, sjá gjaldskrá
 • Framsal byggingarréttar til þriðja aðila er ekki heimilt fyrr en lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út og lokið hafi verið við að steypa sökkla viðkomandi húss.

Athugið að Norðurorka innheimtir öll veitugjöld, nordurorka.is

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum má senda póst á skipulagssvid@akureyri.is

Reglur um lóðarveitingar

Í stuttu máli:

 • Nýjar lóðir eru auglýstar sérstaklega (1. auglýsing) með að lágmarki 2ja vikna umsóknarfresti og fer úthlutunin fram skv. vinnureglum.
 • Ef lóð er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða úthlutun hefur gengið til baka af einhverri ástæðu, er hún auglýst á heimasíðu og í þjónustuveri bæjarins (2. auglýsing) með að lágmarki tveggja vikna umsóknarfresti.
 • Lóðir sem ekki ganga út eftir 2. auglýsingu eru ekki auglýstar oftar sérstaklega og er skipulagsráði þá heimilt að taka til afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.

 

Reglur um úthlutun lóða samþykktar í bæjarstjórn 15. júní 2021.

1. gr.  Umboð til úthlutunar á byggingalóðum

Skipulagsráði er falið það verkefni í umboði bæjarstjórnar að úthluta byggingarlóðum samkvæmt neðangreindum reglum.

2. gr.  Úthlutunaraðferðir

2.1   Auglýsing byggingarlóða

2.1.1  Almennt

Auglýsa skal allar lóðir áður en þeim er úthlutað í fyrsta skipti nema kveðið sé á um annað í
reglum þessum. Ef lóðum er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða þær falla aftur til bæjarins
eftir úthlutun, skulu lóðirnar auglýstar á ný í 2. auglýsingu.
Áður en að byggingarlóðir eru auglýstar lausar til umsóknar skal skipulagsráð samþykkja
úthlutunarskilmála er skilgreina réttindi og skyldur lóðarumsækjenda. Úthlutunarskilmálarnir
skulu auglýstir samhliða lóðunum sjálfum og vera aðgengilegir á heimasíðu
bæjarins

2.1.2.  Auglýsingaferli

Við fyrstu auglýsingu skulu lóðir að lágmarki auglýstar í staðarmiðli og á heimasíðu
Akureyrarbæjar.
Við aðra auglýsingu skulu lóðir að lágmarki auglýstar á heimasíðu Akureyrarbæjar.
Ef lóð gengur ekki út eftir fyrstu eða aðra auglýsingu eru þær auglýstar á heimasíðu
Akureyrarbæjar. Gildir þá reglan fyrstur kemur fyrstur fær.

2.2   Umsóknarfrestur

2.2.1  Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur skal vera minnst 2 vikur frá auglýsingu lóðar, hvort sem um 1. eða 2. auglýsingu er að ræða.

2.2.2  Auglýstur umsóknarfrestur liðinn eftir 2. auglýsingu

Nú hefur engin gild umsókn borist innan auglýsts umsóknarfrests og er skipulagsráði þá heimilt að taka til afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.

2.3   Úthlutunaraðferðir

Lóðum er úthlutað með þrennum hætti nema sérstaklega sé kveðið á um annað:

 • með úthlutun skipulagsráðs, þegar ein umsókn berst eða útdrætti þar sem dregið er úr umsóknum þegar fleiri en ein umsókn berst um lóð.
 • með hugmyndasamkeppni þar sem forsendur samkeppni eru kynntar eftir settum reglum og lóð/lóðum er úthlutað til þess aðila er leggur fram besta tillögu að mati skipulagsráðs.
 • með útboði þar sem hæstbjóðandi í byggingarrétt fær úthlutað lóð/lóðum.

Útfærsla þessi er annars vegar almennar kröfur (3. gr.) sem gerðar eru til úthlutunar allra lóða og hins vegar sértækar kröfur (4. gr.) sem tilgreina aðferð við úthlutun tiltekinnar tegundar byggingarlóða.

Skipulagsráð skal, eftir því sem við á, taka ákvörðun um úthlutunaraðferð, útboðsskilmála og upphæð fyrir greiðslumat áður en byggingarlóð er auglýst. Lóð skal þó aldrei boðin út án samþykkis bæjarráðs.

Skipulagsráði er í sérstökum undantekningartilvikum heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóð/lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Endanleg úthlutun getur þó ekki farið fram fyrr en að loknum skipulagsbreytingum, sé þeirra þörf. 

2.4   Upphæð fyrir greiðslumat      

Upphæð fyrir greiðslumat skal miðast við fjárfestingu á húsnæði að þeirri stærð sem skipulagsskilmálar segja til um.

2.5   Umsóknir hjóna/sambýlisfólks

Við úthlutun lóða er litið á hjón/sambýlisfólk sem einn og sama umsækjandann/aðilann.

2.6   Umsóknir lögaðila

Við úthlutun lóða er litið á lögaðila með sömu eigendur eða stjórnunartengsl sem einn og
sama umsækjendann/aðilann.

3. gr.  Úthlutunaraðferðir – almennar kröfur

Í öllum tilfellum er um að ræða framsal sveitarfélags á byggingarrétti, ekki sölu á lóðunum sjálfum og verður því gerður lóðarleigusamningur um lóðirnar eftir almennum reglum þar um.

3.1   Útdráttur

3.1.1  Framkvæmd

Útdráttur fer fram á fundi skipulagsráðs.

Við útdrátt skal dregið úr þeim umsóknum sem berast og uppfylla skilyrði gildrar umsóknar, sjá 3.1.3.

Skipulagsráði er heimilt að haga útdrætti þannig að úr gildum umsóknum séu dregnar
umsóknir í númeraröð, jafn mörgum þeim og fjöldi lóðar sem til úthlutunar eru hverju sinni.
Til vara séu dregnar jafnmargar umsóknir. Útdráttur skal fara fram í skipulagsráði að
viðstöddum bæjarlögmanni og umsækjendum. Þegar niðurstaða útdráttar liggur fyrir skulu
umsækjendur velja sér lóð í þeirri röð sem þeir voru dregnir út. Ef umsækjandi, eða sá er
hefur skriflegt umboð hans, mætir ekki hefur hann fyrirgert rétti sínum til að velja sér lóð og
skal þá sem næstur er á eftir í númeraröðinni velja sér lóð.
Valreglur þessar skulu kynntar samhliða auglýsingu lóðanna.

3.1.2  Umsókn og fylgigögn

Á umsókn skal koma fram

 • Kennitala umsækjenda. Litið er á hjón/sambýlisfólk sem einn og sama umsækjandann/aðilann.
 • Auðkenni þeirrar lóðar er sótt er um.
 • Upplýsingar um byggingaráform og samræmi þeirra við skipulagsskilmála.
 • Áætlaður byggingartími.

Umsókn skal fylgja

 • Niðurstaða greiðslumats skv. auglýsingu sé þess óskað.
 • Yfirlýsing viðskiptabanka um greiðslugetu fyrirtækja sé þess óskað.

3.1.3  Hæfi umsækjanda

Umsækjandi er hæfur uppfylli hann eða umsókn hans eftirfarandi, nema annað sé sérstaklega tekið fram:

 • Allar umbeðnar upplýsingar eru fylltar út á þar til gerðu eyðublaði
 • Umsókn er skilað innan auglýsts umsóknarfrests
 • Umsækjandi er fjárráða
 • Umsækjandi uppfylli fjárhagslegt hæfi. Með fjárhagslegu hæfi er átt við:
  • Umsækjandi er í skilum með opinber gjöld, þ.m.t. gjöld til bæjarins.
  • Umsækjandi er í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld, ef umsækjandi er í rekstri/lögaðili.
  • Eiginfjárstaða umsækjanda er jákvæð.

Til staðfestingar á fjárhagsstöðu, skal skila inn eftirtöldum gögnum, ef við á

 1. Staðfestingu viðkomandi innheimtuaðila á því, að umsækjandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, þ.e. skatta (þ.m.t. VSK), útsvar eða fasteignagjöld eða að vanskil hans nemi lægri fjárhæð en kr. 75.000.
 2. Yfirlýsingu viðkomandi lífeyrissjóða um að umsækjandi hafi staðið í skilum með afdregin lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna.
 3. Greiðslumat banka eða annarrar fjármálastofnunar sem sýnir fjárhagsstöðu viðkomandi eða yfirlýsingu banka eða annarrar fjármálastofnunar sem ber með sér jákvæða eiginfjárstöðu umsækjanda.

Eftirfarandi útilokar umsækjanda frá úthlutun lóða:

 1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.
 2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.
 3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi eða sakfellt með endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum. 
 4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi eða gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega getu sína eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 4. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda.

3.1.4  Greiðsla gjalda

Gjöld tengd lóðarveitingu skulu greidd samkvæmt gjaldskrám bæjarins. Skipulagsráði er heimilt að krefjast staðgreiðslu á gjöldum við útdrátt, hafi sú krafa komið fram í auglýsingu um úthlutun lóðar.

Greiði lóðarhafi ekki álögð gjöld á tilskyldum tíma fellur lóðin aftur til bæjarins og er auglýst að nýju eða til þess aðila sem dreginn var út til vara sbr. g. 3.1.3. Ekki er skylt að tilkynna lóðarhafa úthlutaðrar lóðar sérstaklega um það ef lóðin fellur aftur til bæjarins af ofangreindri ástæðu enda kemur það fram í svarbréfi til umsækjanda við úthlutun lóðarinnar.

3.2   Útboð

3.2.1  Framkvæmd

Útboðsskilmálar fyrir lóðir skulu útfærðir hverju sinni sem útboð fer fram þar sem nánar er kveðið á um útboðsreglur. Tilgreina skal frest til greiðslu kaupverðs byggingarréttar frá samþykkt kauptilboðs.

Lágmarksboð í byggingarrétt á lóðum skal tilgreint í útboðsskilmálum og ákveðið í samræmi við gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni og annan tengdan kostnað s.s. uppkaup á landi og/eða eignum.

3.2.2  Tilboð

Heimilt er að skila inn fleiri en einu tilboði við hvert útboð, en þó aðeins einu í hverja lóð. Hver einstaklingur getur aðeins fengið byggingarrétt á einni lóð úthlutað en þegar um lögaðila er að ræða gildir ávallt hæsta boð í hverja lóð.

Gerður er fyrirvari um samþykki útbjóðanda á tilboðum.

3.2.3  Hæfni bjóðanda

Úthluta skal byggingarrétti til hæstbjóðanda, að því gefnu að hann uppfylli öll skilyrði útboðsskilmála.

Hæstbjóðandi þarf að vera reiðubúinn að skila inn upplýsingum um fjárhagslega stöðu sína. Að öðrum kosti verður tilboði hafnað.

Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum ef bjóðandi er í vanskilum við bæjarsjóð, stofnanir hans eða fyrirtæki eða ef Akureyrarbær metur hann af öðrum ástæðum ekki hæfan.

3.2.4  Greiðsla gjalda

Bjóðandi skal ganga frá greiðslu kaupverðs byggingarréttar innan þess frests sem tilgreindur er í útboðsskilmálum.

Byggingarleyfisgjald og önnur gjöld er varða tiltekna lóð og mannvirki á henni greiðast með venjubundnum hætti við samþykkt byggingaráforma eftir þeim gjaldskrám sem gilda hverju sinni.

3.3   Hugmyndasamkeppni  

Ef auglýst er eftir hugmyndum fyrir ákveðin skipulagssvæði skal setja sérstakar úthlutunarreglur þar um, sjá 2.4.

4. gr.  Sértækar úthlutunarreglur

4.1   Einbýlis-, par- og tvíbýlishúsalóðir

4.1.1  Val á úthlutunaraðferð

Alla jafna skal útdrætti beitt við úthlutun einbýlis-, par- og tvíbýlislóða.

Sé útboðsaðferð beitt gilda almennar reglur um útboð lóða (sjá kafla 3.2).

4.1.2  Forgangsröðun umsækjenda

Einstaklingar skulu njóta forgangs við úthlutun einbýlishúsalóða og par- og tvíbýlishúsalóða,
nema annað sé sérstaklega tekið fram.

Tveir einstaklingar þurfa sameiginlega að sækja um tvíbýlis- og parhúsalóðir. Er litið á hjón/sambýlisfólk sem sama einstaklinginn (umsækjendann) sbr. gr. 2.5.

Einstaklingar sem sótt hafa um einbýlis-, par- eða tvíbýlishúsalóða á undangengnum tveimur árum, en ekki fengið úthlutað, skulu njóta forgangs við fyrsta útdrátt.

Einstaklingar sem fengið hafa úthlutað lóð í þessum flokki innan síðustu fimm ára fyrir viðkomandi úthlutun, teljast ekki gjaldgengir í fyrstu umferð útdráttar nema þeir séu einu umsækjendurnir.

Hver einstaklingur getur aðeins fengið byggingarrétt á einni lóð úthlutað hverju sinni.

4.1.3  Sérstök ákvæði við úthlutun einbýlis-, par- og tvíbýlishúsalóða, án auglýsingar

Skipulagsráði er heimilt að úthluta lóð/lóðum til einstaklinga án útboðs eða útdráttar vegna sérstakra félagslegra aðstæðna eða fötlunar. Rökstuðningur skal ávallt fylgja ákvörðun um slíka úthlutun.

4.2   Rað- og fjölbýlishúsalóðir

4.2.1  Val á úthlutunaraðferð

Skipulagsráð ákvarðar þá úthlutunaraðferð sem talin er best hverju sinni.

4.2.2  Forgangsröðun umsækjenda

Eingöngu lögaðilar geta sótt um rað- og fjölbýlishúsalóðir.

Lögaðilar geta að hámarki fengið úthlutaðar tvær raðhúsa- og/eða fjölbýlishúsalóðir.
Skipulagsráð getur þó ákveðið að úthluta fleiri lóðum til sama lögaðila ef efni standa til þess
að mati ráðsins.
Í útboðsskilmálum fyrir einstaka lóðir eða stærri byggingarsvæði er heimilt að setja sérstök
ákvæði um forgang umsókna sbr. eftirfarandi:

 • Áform um uppbyggingu íbúða á grundvelli stofnframlaga
 • Að tryggja lóðir fyrir óhagnaðardrifin félög
 • Samlegð með öðrum verkefnum
 • Byggingaráformum og áætluðum byggingartíma
 • Umhverfisvottun
 • Hvort umsækjandi hafi staðið við skuldbindingar sínar vegna fyrri úthlutana, þar með talið að eðlileg framvinda hafi verið í byggingarframkvæmdum.

Verði ekki skorið úr um forgang, skal hér grípa til útdráttar milli jafngildra umsókna.

4.3   Aðrar lóðir

Umsækjendur skulu tilgreina með glöggum hætti byggingaráform sín og framkvæmdahraða. Skipulagsráði ber að leggja mat á þörf umsækjanda fyrir lóð/lóðir. Ef ekki er hægt að skera úr um augljósan forgang út frá þörf umsækjenda eða markmiðum skipulagsráðs skal fara eftir öðrum reglum tilgreindum hér, s.s. útdrætti, útboði eða samkeppni.

5. gr.  Framkvæmdafrestur

5.1   Almennur framkvæmdafrestur

Í almennum byggingaskilmálum koma fram framkvæmda- og teiknifrestir.

Við lok framkvæmdarfrests skal fyrsta áfangaúttekt hafa farið fram.

5.2   Lengdur framkvæmdafrestur

Nú telur lóðarhafi þörf á framlengingu framkvæmdarfrests og skal hann þá leggja fram rökstudda beiðni þess efnis í síðasta lagi einum mánuði fyrir lok tilkynnts framkvæmdarfrests.

6. gr.  Ráðstöfun lóða

6.1   Skilyrði fyrir lóðarleigusamningi

Lóðarleigusamningur er gerður milli Akureyrarbæjar og umsækjanda að því gefnu að:

 • Öll gjöld hafi verið greidd að fullu eða um þau samið við bæjarsjóð.
 • Byggingaráform hafi verið samþykkt
 • Drög að eignaskiptasamningi liggi fyrir ef um fjöleignahús er að ræða.

Lóðarhafi ber kostnað af þinglýsingu lóðarleigusamnings.

6.2   Framsal lóðarleigusamnings

Framsal byggingarréttar til þriðja aðila er ekki heimilt fyrr en lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út og lokið hafi verið við að steypa sökkla viðkomandi húss.

 

 

Samþykkt í skipulagsráði 9. júní 2021

Samþykkt í bæjarstjórn 15. júní 2021

Samþykkt í bæjarstjórn 6. desember 2022

Síðast uppfært 19. janúar 2023