Svið Akureyrarbæjar

Fjársýslusvið

Geislagötu 9 (2. hæð), sími 460 1000, fjarreidur (hjá) akureyri.is. Opið virka daga 9-15.
Sviðsstjóri: Dan Jens Brynjarsson

Fjársýslusvið hefur með höndum greiðslu og innheimtu reikninga, auk umsjónar með skuldabréfum sveitarfélagsins. Sviðið annast skráningu reikninga og bókhald, umsjón með starfsáætlana- og fjárhagsáætlanagerð sviða og stofnana bæjarins og eftirfylgni með áætlunum. Fjársýslusvið sér um spár um íbúa- og hagþróun í bænum, ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda, stjórnunarúttektir á starfseiningum og útgáfu tölulegra upplýsinga sem varða bæjarfélagið. Þá annast sviðið innkaupastjórn og rekstur tölvukerfa bæjarskrifstofanna og tengingar þeirra við stofnanir bæjarins.

Fræðslusvið

Glerárgötu 26 (1. hæð), sími 460 1455, fraedslusvid (hjá) akureyri.is. Opið virka daga 9-15.
Sviðsstjóri: Karl Frímannsson

Fræðslusvið hefur umsjón með rekstri og starfsmannahaldi grunnskólanna, leikskólanna og Tónlistarskólans á Akureyri. Fræðslusvið veitir allar almennar upplýsingar um skólastarf á Akureyri, tekur á móti erindum vegna skólamála og fylgir eftir samþykktum fræðsluráðs.

Samfélagssvið

Geislagötu 9 (3. hæð), sími 460 1230, samfelagssvid (hjá) akureyri.is. Opið virka daga 9-15.
Sviðsstjóri: Kristinn J. Reimarsson

Undir sviðið heyra æskulýðs- og forvarnamál, tómstundir, íþróttamál, félagsmiðstöðvar, menntasmiðjur, fjölskyldustefna, jafnréttismál og önnur mannréttindamál. Einnig Akureyrarstofa sem annast ferðamál, menningarmál og kynningarmál. Sviðið er frístundaráði og stjórn Akureyrarstofu til ráðgjafar varðandi stefnumótandi ákvarðanir í þeim málaflokkum sem undir það heyra og annast framkvæmd þeirra. Hlutverk sviðsins er að veita bæjarbúum, bæjarfulltrúum, forstöðumönnum og öðrum þeim sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um málaflokka sviðsins.

Skipulagssvið

Geislagötu 9 (3. hæð), sími 460 1000, skipulagssvid (hjá) akureyri.is. Síma- og viðtalstími er milli kl. 10 og 12 á virkum dögum.
Sviðsstjóri: Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagssvið hefur á hendi daglega stjórnun skipulags- og byggingarmála, skipulag umferðarmála og landfræðilegs upplýsingarkerfis Akureyrarbæjar (LUKA).

Stjórnsýslusvið

Geislagötu 9 (1. hæð), sími 460 1000. Afgreiðslutími þjónustuvers er 9-15, skjalasafns 9-15 og launadeildar 11-15.
Sviðsstjóri: Halla Margrét Tryggvadóttir

Stjórnsýslusvið veitir ýmsa ytri og innri þjónustu sem og stoðþjónustu við önnur svið sveitarfélagsins. Á sviðinu eru reknar þrjár deildir; upplýsinga- og þjónustudeild, launadeild og mannauðsdeild. Innan sviðsins er sinnt launa- og kjaramálum, mannauðsmálum og þjónustu og upplýsingagjöf til bæjarfulltrúa, ráða og nefnda, bæjarbúa, fyrirtækja, stofnana, stjórnenda og annarra starfsmanna og yfirumsjón með skjalamálum sveitarfélagsins. Stjórnsýslusvið er leiðandi á sviði umbóta á sviði gæðamála og rafrænnar stjórnsýslu og þjónustu.

Umhverfis- og mannvirkjasvið

Geislagötu 9 (4. hæð), sími 460 1000, umsa (hjá) akureyri.is. Opið virka daga 9-15.

Sviðsstjóri: Guðríður Friðriksdóttir
Sviðið hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu bæjarins. Helstu verkefni þess eru nýframkvæmdir, kaup og sala eigna, viðhald eigna og útleiga þeirra. Einnig dagleg stjórnun framkvæmda bæjarins. Undir það fellur hönnun og mælingar, gerð og viðhald gatna og gangstétta, gatnalýsing, sorphirða, garðar og opin svæði, og Staðardagskrá 21.

Velferðarsvið

Glerárgötu 26 (2. og 3. hæð), sími 460 1400, velferdarsvid (hjá) akureyri.is. Opið virka daga kl. 9-15. 

Sviðsstjóri: Guðrún Sigurðardóttir

Velferðarsvið veitir þjónustu skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum og lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.  Tekið er á móti og unnið úr umsóknum um fjárhagsaðstoð, veitt félagsleg ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Úrræðum er beitt til verndar einstökum börnum þegar þess er þörf og í þeim tilgangi að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar. Sérhæfð þjónusta við fatlaða felst í ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra m.a. í formi stuðningsviðtala og samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Tekið er á móti umsóknum um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og mat lagt á umönnunarþörf. Umsjón félagslegra íbúða Akureyrarbæjar falla undir velferðarsvið og þar er tekið á móti umsóknum um íbúðir og um sérstakan húsnæðisstuðning. Einnig sinnir sviðið þjónustu við íbúa nokkurra annarra sveitarfélaga samkvæmt samningum þar að lútandi.

Síðast uppfært 10. júní 2021