Útgáfa byggingarleyfis

Hverjir geta sótt um byggingarleyfi?

Húseigendur og lóðarhafar eða umboðsmenn þeirra.

Hvernig er sótt um byggingarleyfi?

Umsókn er send inn til byggingarfulltrúa í gegnum þjónustugátt Akureyrarbæjar.

Forsendur málsmeðferðar

 • að umsækjandi sé lóðarhafi, húseigandi eða umboðsmaður hans.
 • að hönnuðir hafi löggildingu, gæðakerfi og fullnægjandi starfsábyrgðartryggingu.
 • að umsóknareyðublað sé rétt útfyllt.
 • að gátlistar séu rétt útfylltir.
 • að öll nauðsynleg fylgiskjöl fylgi.
 • að öll önnur gögn uppfylli ákvæði byggingarreglugerðar eftir því sem við á.

Meðferð umsókna um byggingarleyfi

Ef umsókn uppfyllir ekki ofangreind skilyrði er ekki tekið við henni. Umsóknin er yfirfarin af starfsmönnum byggingarfulltrúa og gengið úr skugga um að hún uppfylli ákvæði mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar, skipulagsskilmála og annarra laga og reglna er málið varða. Einnig gæti verið þörf á að leita umsagnar og/eða samþykkis Slökkviliðs Akureyrar, Norðurorku, Umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar, Skipulagsráðs Akureyrarbæjar, Hafnasamlags Norðurlands, Brunamálastofnunar og Umhverfisstofnunar eftir því sem við á.

Byggingarfulltrúi afgreiðir allar umsóknir um byggingarleyfi. Ef sótt er um byggingarleyfi í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða ef um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi er málið lagt fyrir skipulagsráð sem ákveður hvort grenndarkynna eigi málið. Grenndarkynning tekur minnst 4 vikur. Eftir yfirferð er umsókn lögð fyrir afgreiðslufund byggingarfulltrúa þar sem lagt er lokamat á hana. Að fundi loknum fá allir umsækjendur tilkynningu um afgreiðslu málsins.

Þeir sem hafa skilað inn ófullnægjandi umsóknum fá rökstuðning fyrir því hvers vegna umsókn var ekki samþykkt og gefst þá kostur á að lagfæra hana. Umsókn sem hefur verið lagfærð fær sömu meðferð og ný umsókn og henni þarf að skila inn í síðasta lagi fyrir hádegi á þriðjudegi fyrir fund. Því líður hið minnsta vika á milli
þess sem umsókn er tekin til umfjöllunar. Greiða þarf gjald vegna hverrar endurskoðunar aðaluppdrátta. Ef umsókn er synjað getur umsækjandi kært niðurstöðuna til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Byggingarfulltrúi leiðbeinir umsækjanda um kæruleið og kærufrest. Úrskurður nefndarinnar er fullnaðarúrskurður á
stjórnsýslustigi.

Þegar byggingarfulltrúi hefur samþykkt byggingaráform gefur hann út formlegt byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum og geta þá framkvæmdir hafist.

Skilyrðin eru þessi:

  • Byggingarleyfisgjöld og önnur tilskilin gjöld, s.s. gatnagerðar-, byggingar-, útmælingar-, afgreiðslu- og þjónustugjöld, hafi verið greidd samkvæmt gjaldskrám og reglum eða samið um greiðslu þeirra.
  • Byggingarstjóri með gæðakerfi hafi undirritað yfirlýsingu um ábyrgð sína á framkvæmdinni og skilað inn staðfestingu á ábyrgðartryggingu.
  • Iðnmeistarar með gæðakerfi hafi staðfest ábyrgð sína á viðkomandi verkþáttum.
  • Tilskildum séruppdráttum hafi verið skilað til embættisins og þeir áritaðir.
  • Hönnunarstjóri hefur lagt fram yfirlit um innra eftirlit og ábyrgðarsvið einstakra hönnuða

Fyrirspurnir

Með fyrirspurnum getur húseigandi eða lóðarhafi kannað hvort leyfi muni fást fyrir tiltekinni framkvæmd, án þess að leggja fram fullnaðaruppdrætti. Sé svar byggingaryfirvalda jákvætt getur umsækjandi fylgt málinu eftir með byggingarleyfisumsókn. Fyrirspurnir eru lagðar fyrir á vikulegum afgreiðslufundum og er öllum svarað skriflega.

Afskráning umsókna

Umsókn sem ekki hefur verið afgreidd vegna athugasemda og ekki fylgt eftir af hálfu umsækjanda í sex mánuði verður endursend umsækjanda ásamt öllum gögnum er umsókninni fylgdu.

Um embætti byggingarfulltrúa og byggingarleyfi

Embætti byggingarfulltrúa er starfrækt samkvæmt mannvirkjalögum 160/2010 og reglugerðum þeim tengdum. Óheimilt er samkvæmt mannvirkjalögum að grafa grunn, reisa hús, rífa hús, breyta því, burðarvirki þess, formi, svipmóti eða notkun þess eða gera önnur mannvirki nema að fengnu leyfi
viðkomandi byggingarfulltrúa sbr. þó gr. 2.3.5 í byggingarreglugerð. Framkvæmdir skulu vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. Samþykkt byggingarfulltrúa felur í sér samþykkt aðaluppdrátta og byggingaráforma eða samþykkt á breyttri notkun húss.
Auk útgáfu byggingarleyfa annast embættið yfirferð og samþykkt séruppdrátta, úttektir, skráningu byggingarstjóra og iðnmeistara á verk, fasteignaskráningu, landupplýsingakerfi Akureyrar LUKA, yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, útgáfu lóðarsamninga og gefur umsagnir vegna starfs-, gisti- og veitingaleyfa. Þá varðveitir embætti bygginarfulltrúa uppdrætti af flest öllum húsum á Akureyri og geta allir fengið ljósrit af þeim eða nálgast þá rafrænt í landupplýsingakerfi Akureyrar af heimasíðu bæjarins.

Starfsfólk veitir fúslega faglegar ráðleggingar, bæði í viðtals- og símatímum sem panta má á heimasíðu bæjarins.

Síðast uppfært 13. júní 2024