Rekstur í góðu horfi

Sumar á Akureyri. Mynd: María Helena Tryggvadóttir.
Sumar á Akureyri. Mynd: María Helena Tryggvadóttir.

Ársreikningar Akureyrarbæjar fyrir árið 2017 voru lagðir fram í bæjarráði í morgun. Rekstur samstæðunnar gekk vel á árinu 2017 þrátt fyrir mjög háa gjaldfærslu vegna breytinga á lífeyris- skuldbindingum og var Akureyrarbær rekinn með 557 millj. kr. afgangi sem var nokkru betri árangur en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Sjóðstreymi ársins var líka betra en árið áður.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson formaður bæjarráðs segist vera sáttur við afkomuna: „Ég er sáttur. Rekstrarniðurstaðan er góð hjá samstæðunni og betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Uppgjör lífeyrisskuldbindinga hefur mikil áhrif og þá sérstaklega á niðurstöðu A-hluta en hins vegar eru helstu kennitölur að batna, veltufé frá rekstri eykst og langtímaskuldir A-hluta lækka. Þegar upp er staðið eftir kjörtímabilið, má ljóst vera að við skilum af okkur góðu búi og sveitarfélagið er vel í stakk búið til að takast á við verkefni Akureyrar til framtíðar."

Samstæða Akureyrarbæjar var rekin með 557 millj. kr. afgangi þegar tekið hefur verið tillit til ríflega 1.123 millj. kr. gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindinga á árinu. Gjaldfærslan setur verulegan svip á niðurstöður ársreikningsins. Stafaði hún m.a. af hækkun á vísitölu lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna umfram ávöxtun eigna Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar. Jafnframt voru gerðar breytingar á lögum um skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna sem fólu í sér breytingu á réttindaávinnslu lífeyrisréttinda. Tók breytingin einnig til Brúar, lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga en uppgjör Akureyrabæjar við Brú nam í heild 2.511 millj. kr. og var gjaldfært 626 millj. kr. á árinu 2017 vegna þessa. Einnig var uppgjör við ríkið vegna lífeyrisskuldbindinga í B deild Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga, Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar fyrir Öldrunarheimili Akureyrarbæjar. Þar yfirtók ríkið 97% af skuldbindingunum Öldrunarheimilisins í þessum sjóðum og nam tekjufærsla vegna þess 460 millj. kr.

Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar var viðunandi og rekstrarniðurstaða ársins í meginatriðum eins og fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar fyrir fjármagnsliði og tekjuskatt var jákvæð um 1.451 millj. kr. en áætlun hafði gert ráð fyrir 1.547 millj. kr. rekstrarafgangi. Heildarniðurstaða var þó betri en áætlanir gerðu ráð fyrir eða 557 millj. kr. afgangur en áætlun gerði ráð fyrir 238 millj. kr. jákvæðri niðurstöðu. Meginskýring á þessum mun var lægri fjármagnskostnaður samstæðunnar en áætlun ársins gerði ráð fyrir.

Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi nam veltufé frá rekstri 3.303 millj. kr. sem var ríflega miljarði meira en áætlun hafði gert ráð fyrir og 440 millj. kr. hærri upphæð en árið áður. Handbært fé frá rekstri nam 3.405 millj. kr. Fjárfestingahreyfingar námu samtals nettó 3.001 millj. kr. en fjármögnunar-hreyfingar námu samtals nettó 70 millj. kr. Afborgun langtímalána nam 719 millj. kr. en ný langtímalán voru 655 millj. kr. Hækkun á handbæru fé á árinu nam 474 millj. kr. og nam handbært fé samstæðunnar í árslok 3.153 millj. kr. Veltufé frá rekstri árið 2017 í hlutfalli við tekjur nam 13,8% í samstæðunni og 10,7% í A-hluta og batnaði nokkuð frá árinu áður en þá voru hlutföllin 11,7% í samstæðunni og 8,5% í A-hluta.

Heildarlaunagreiðslur án launatengdra gjalda og hækkunar lífeyrisskuldbindinga hjá samstæðunni voru 10.554 millj. kr. Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 1.527 sem er fjölgun um 5 stöðugildi frá árinu áður. Laun og launatengd gjöld samstæðunnar í hlutfalli við rekstrartekjur þess voru 59,9%. Annar rekstrarkostnaður var 28,1% af rekstrartekjum. Skatttekjur sveitarfélagsins voru 747 þús. kr. á hvern íbúa en tekjur samtals 1.273 þús. kr. á hvern íbúa. Árið 2016 voru skatttekjurnar 695 þús. kr. á hvern íbúa og heildartekjurnar 1.219 þús. kr. á hvern íbúa.

Niðurstaða rekstrar A-hluta var neikvæð um 531 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 267 millj. kr. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga nam 1.527 millj. kr. í A-hluta sem var 1.014 millj. kr. umfram áætlun. Á móti kom að lítil verðbólga og hagstæð gengisþróun urðu til þess að fjármagskostnaður var lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir sveitarfélagsins í árslok 2017 bókfærðar á 45.418 millj. kr. en þar af voru veltufjármunir 5.787 millj. kr. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum námu samkvæmt efnahagsreikningi 25.523 millj. kr. en þar af voru skammtímaskuldir 6.711 millj. kr. Fjárhagur Akureyrarbæjar er traustur og nam skuldaviðmið samstæðunnar í árslok 95% samkvæmt reglum Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga en það var 87% árið áður. Ástæður hækkunar skuldaviðmiðsins má rekja til gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinganna sem áður var nefnd. Skuldaviðmið í A-hluta var 82% í árslok sem var það sama og árið áður.

Veltufjárhlutfallið var 0,86 í árslok 2017 en var 1,46 árið áður. Bókfært eigið fé nam 19.895 millj. kr. í árslok en var 18.578 millj. kr. í árslok árið áður. Eiginfjárhlutfall var 44% af heildarfjármagni eins og árið áður.Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og verður hann til umfjöllunar í bæjarstjórn Akureyrar 24. apríl og 8. maí nk.

Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt lögum um reikningsskil sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Til B–hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða að meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum.

Ársreikningur Akureyrarbæjar 2017.

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan