Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar til fyrri umræðu

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2022 var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í gær. Rekstrarafkoma A- og B-hluta er áætluð neikvæð um 671,9 milljónir króna eftir fjármagnsliði og tekjuskatt. Jafnframt var lögð fram þriggja ára áætlun áranna 2023-2025.

Skatttekjur samstæðunnar eru áætlaðar 14.352,4 millj.kr, tekjur frá jöfnunarsjóði 3.800 millj.kr. og aðrar tekjur 8.914,9 millj.kr. Heildartekjur eru því áætlaðar 27.037,3 millj.kr.

Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi samstæðunnar mun veltufé frá rekstri nema 3.007,9 millj.kr. Fjárfestingahreyfingar nema samtals 3.112,6 millj.kr. Fjármögnunarhreyfingar nema samtals 317,5 millj.kr. Áætlað er að afborganir langtímalána nemi 1.516,7 millj.kr. Ný langtímalán eru áætluð 1.268 millj.kr. Handbært fé sveitarfélagsins í árslok er áætlað 2.485 millj.kr.

Heildarlaunagreiðslur ásamt launatengdum gjöldum hjá samstæðunni eru áætlaðar 15.465 millj.kr. Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins, í hlutfalli við rekstrartekjur þess, eru áætluð 57,1%. Annar rekstrarkostnaður er áætlaður 28,2% af rekstrartekjum. Skatttekjur sveitarfélagsins og tekjur frá jöfnunarsjóði eru áætlaðar 916 þús.kr. á hvern íbúa en tekjur samtals 1.366 þús.kr. á hvern íbúa. Árið 2021, skv. útkomuspá, eru skatttekjur ásamt jöfnunarsjóði áætlaðar 881 þús.kr. á hvern íbúa og heildartekjur 1.297 þús.kr.

Áætlað er að eignir sveitarfélagsins í efnahagsreikningi 31.12.2022 verði bókfærðar á 61.966 millj.kr. en þar af eru veltufjármunir 5.667 millj.kr. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum nema þá samkvæmt efnahagsreikningi 38.365 millj.kr. en þar af verða skammtímaskuldir 5.414 millj.kr. Áætlað er að heildareignir á hvern íbúa nemi 3.115 þús.kr. og heildarskuldir 1.639 þús.kr. Veltufjárhlutfallið er áætlað 1,05 í árslok 2022 en er áætlað 1,21 í árslok 2021. Bókfært eigið fé er áætlað að verði 23.601 millj.kr í árslok 2022. Eiginfjárhlutfall í árslok er áætlað að verði 38%.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um fjárhagsáætlun á tveimur fundum í sveitarstjórn og var hún til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akureyrarbæjar í gær og til síðari umræðu þann 14. desember nk.

Fjárhagsáætlunin er sett fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, Fasteignir Akureyrarbæjar, Framkvæmdamiðstöð og Eignasjóð gatna. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru: Félagslegar íbúðir, Strætisvagnar Akureyrabæjar, Bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hlíðarfjall, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka hf., Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar og Gjafasjóður Öldrunarheimila Akureyrarbæjar.

Hér má nálgast frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2022, samstæðan ásamt A-hluta, málaflokkayfirliti og framkvæmdayfirliti. Auk fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið 2022 er birt í frumvarpinu þriggja ára áætlun vegna áranna 2023-2025 ásamt útkomuspá fyrir árið 2021 og rauntölur vegna ársins 2020.

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan